هاست وردپرس آلمان

DEWP-2GB • 2GB NVME Disk
 • 100GB Bandwidth
 • 1GB RAM
 • 10MB/s I/O
 • Germany/Hetzner DataCenter
DEWP-3GB • 3GB NVME Disk
 • 300GB Bandwidth
 • 2GB RAM
 • 15MB/s I/O
 • Germany/Hetzner DataCenter
DEWP-5GB • 5GB NVME Disk
 • 300GB Bandwidth
 • 2GB RAM
 • 20MB/s I/O
 • Germany/Hetzner DataCenter
DEWP-10GB • 10GB NVME Disk
 • 3vCore CPU
 • 800GB Bandwidth
 • 3GB RAM
 • 20MB/s I/O
 • Germany/Hetzner DataCenter
DEWP-20GB • 20GB NVME Disk
 • 3vCore CPU
 • 1000GB Bandwidth
 • 4GB RAM
 • 20MB/s I/O
 • Germany/Hetzner DataCenter