سرور مجازی آمریکا

US-CPX11 0 موجود است
 • 2vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB NVMe
 • 20TB BW
US-CPX21 0 موجود است
 • 3vCore CPU
 • 4GB RAM
 • 80GB NVMe
 • 20TB BW
US-CPX31
 • 4vCore CPU
 • 8GB RAM
 • 160GB NVMe
 • 20TB BW
US-CPX41 0 موجود است
 • 8vCore CPU
 • 16GB RAM
 • 240GB NVMe
 • 20TB BW
US-CPX51 0 موجود است
 • 16vCore CPU
 • 32GB RAM
 • 360GB NVMe
 • 20TB BW