اطلاع رسانی واحد شبکه   در ادامه

سرور مجازی آلمان

DE-NVMe-2GB 0 موجود است • 2vCore CPU
 • 2GB DDR4 Ram
 • 50GB SSD NVME
 • 20TB Traffic
DE-NVMe-4GB 0 موجود است • 3vCore CPU
 • 4GB DDR4 Ram
 • 60GB SSD NVME
 • 20TB Traffic
DE-NVMe-6GB 5 موجود است • 4vCore CPU
 • 6GB DDR4 Ram
 • 70GB SSD NVME
 • 20TB Traffic
DE-NVMe-8GB 2 موجود است • 4vCore CPU
 • 8GB DDR4 Ram
 • 80GB SSD NVME
 • 20TB Traffic