سرور مجازی بورس

Green-Bourse-N 0 موجود است • 6Core CPU
 • 4GB Ram
 • 50GB Pro SSD
 • 1000 Mbit/s-Port Connection
Silver-Bourse-N 0 موجود است • 8Core CPU
 • 6GB Ram
 • 50GB Pro SSD
 • 1000 Mbit/s-Port Connection
Gold-Bourse-N 0 موجود است • 10Core CPU
 • 8GB Ram
 • 50GB Pro SSD
 • 1000 Mbit/s-Port Connection
Platinium-Bourse-N 0 موجود است • 16Core CPU
 • 12GB Ram
 • 50GB Pro SSD
 • 1000 Mbit/s-Port Connection