مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
100MB-DECP - Space:100MB
Bandwitch:20GB
DataBase: 5
Subdomain: 5
Park Domain, Alias Domain: 1
FTP Account: 5
Email Account:10
Storage: NVMe,CEPH
Control Panel: CPanel
WebServer:Apache
DataCenter:Hetzner-Germany


200MB-DECP - Space:200MB
Bandwitch:100GB
DataBase: 5
Subdomain: 5
Park Domain, Alias Domain: 2
FTP Account: 10
Email Account: 10
Storage: NVMe,CEPH
Control Panel: CPanel
WebServer:Apache
DataCenter:Hetzner-Germany


500MB-DECP - Space:500MB
Bandwitch:300GB
DataBase: 10
Subdomain: 10
Park Domain, Alias Domain: 5
FTP Account: 10
Email Account: 20
Storage: NVMe,CEPH
Control Panel: CPanel
WebServer:Apache
DataCenter:Hetzner-Germany


1GB-DECP - Space:1000MB
Bandwitch:Unlimited
DataBase: Unlimited
Subdomain: Unlimited
Park Domain, Alias Domain: Unlimited
FTP Account: Unlimited
Email Account: Unlimited
Storage: NVMe,CEPH
Control Panel: CPanel
WebServer:Apache
DataCenter:Hetzner-Germany


2GB-DECP - Space:2000MB
Bandwitch:200GB
DataBase: 20
Subdomain: 20
Addon Domain: 2
Park Domain, Alias Domain: 20
FTP Account: 20
Email Account: 20
Storage: NVMe,CEPH
Control Panel: CPanel
WebServer:Apache
DataCenter:Hetzner-Germany


5GB-DECP - Space:5000MB
Bandwitch:250GB
DataBase: 50
Subdomain: 50
Addon Domain: 5
Park Domain, Alias Domain: 50
FTP Account: 50
Email Account: 50
Storage: NVMe,CEPH
Control Panel: CPanel
WebServer:Apache
DataCenter:Hetzner-Germany


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.253.192) وارد شده است.